Language of document :

Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 16 juni 2010 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma - Republiken Ungern) - RANI Slovakia s.r.o. mot Hankook Tire Magyarország Kft

(Mål C-298/09)(1)

(Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna - Anslutning till Europeiska unionen - Frihet att tillhandahålla tjänster - Direktiv 96/71/EG - Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster - Företag för uthyrning av arbetskraft - Krav på säte i den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: RANI Slovakia s.r.o.

Svarande: Hankook Tire Magyarország Kft

Saken

Begäran om förhandsavgörande - Fővárosi Bíróság - Tolkning av artikel 3 c EG, artiklarna 49 EG, 52 EG och 54 EG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (EGT L 18, 1997, s. 1) - Nationell lagstiftning enligt vilken verksamhet för uthyrning av arbetskraft enbart får bedrivas av företag med säte i medlemsstaten

Avgörande

Artiklarna 49 EG-54 EG kan inte tolkas så, att en medlemsstats lagstiftning om bedrivande av verksamhet för uthyrning av arbetskraft, som var i kraft den dag då denna stat anslöt sig till Europeiska unionen, alltjämt ät giltig till dess att Europeiska unionens råd har antagit ett program eller direktiv i syfte att genomföra dessa bestämmelser, för att fastställa villkoren för liberalisering av denna typ av tjänster.

Varken skäl 19 i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster eller artikel 1.4 i direktivet kan tolkas så, att en medlemsstat kan föreskriva att enbart företag med säte i medlemsstaten ska ha rätt att bedriva verksamhet för uthyrning av arbetskraft eller behandla dessa företag förmånligare, i fråga om tillståndet att bedriva den aktuella verksamheten, än företag som är etablerade i en annan medlemsstat.

Artiklarna 49 EG och 54 EG ska tolkas så, att de utgör hinder för att tillämpa en medlemsstats lagstiftning, såsom den som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, enligt vilken enbart företag med säte i medlemsstaten har rätt att bedriva verksamhet för uthyrning av arbetskraft.

____________

1 -

2 - ) - EUT C 267, 7.11.2009.