Language of document :

Жалба, подадена на 10 октомври 2012 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-114/12)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: P. K. Rosiak, radca prawny)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на отказа на Комисията да изплаща на жалбоподателя надбавка за експатриране

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска:

да се отмени отказът на Комисията от 11 юли 2012 г. да изплаща на жалбоподателя надбавка за експатриране в Италия, и

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

____________