Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 4 października 2012 r. – ZZ i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-112/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal i S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżących do systemu emerytalnego Unii, które to decyzje zostały wydane na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego urzędników

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu, na podstawie art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu, uprawnień emerytalnych skarżących nabytych przed rozpoczęciem służb w Komisji;

w zakresie, w jakim to konieczne, stwierdzenie nieważności o decyzji o oddaleniu ich identycznych zażaleń na decyzje o przeniesieniu ich uprawnień emerytalnych;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.