Language of document :

Жалба, подадена на 2 октомври 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-111/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: L. Levi, A. Blot, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията, с което се потвърждава заключението на лекарската комисия относно степента на инвалидност на жалбоподателя и свързания с професионалната дейност произход на заболяването му

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комисията от 8 ноември 2011 г., с което се потвърждава заключението на лекарската комисия от 25 август 2011 г. и което е връчено на жалбоподателя на 28 ноември 2011 г.;

доколкото е необходимо, да се отмени решението, с което се отхвърля подадена по административен ред жалба на жалбоподателя от 22 юни 2012 г.;

Комисията да бъде осъдена да заплати на жалбоподателя сума, определена ex aequo et bono и в първоначален размер от 100 000 евро, за претърпените неимуществени вреди;

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.