Language of document :

2. oktoobril 2012. aastal esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F–111/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi, A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus kinnitada arstliku komisjoni arvamus, millega määratakse kindlaks hageja töövõimetuse määr ja see, kas tema haiguse puhul on tegemist kutsehaigusega.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 8. novembri 2011. aasta otsus, mille hageja sai kätte 28. novembril 2011 ning mis kinnitab arstliku komisjoni 25. augusti 2011. aasta arvamust;

vajaduse korral tühistada otsus jätta rahuldamata hageja 22. juuni 2012. aasta kaebus;

mõista komisjonilt tekitatud mittevaralise kahju hüvitisena hageja kasuks välja õiglane summa, mis esialgse hinnangu kohaselt on 100 000 eurot;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.