Language of document : ECLI:EU:F:2014:3

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(ensimmäinen jaosto)

21 päivänä tammikuuta 2014

Asia F‑114/12

Ewelina Jelenkowska-Luca

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Palkkaus – Ulkomaankorvaus – Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevassa 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetetut edellytykset – Sen valtion kansalaisuus, jonka alueella asemapaikka sijaitsee – Tavanomainen asuinpaikka

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Ewelina Jelenkowska-Luca vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan 11.7.2012 päivätyn päätöksen, jolla Euroopan komissio hylkäsi hänen 25.3.2012 tekemänsä valituksen päätöksestä, jolla häneltä evättiin ulkomaankorvaus 1.3.2012 alkaen.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Ewelina Jelenkowska-Luca vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamana Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Palkkaus – Ulkomaankorvaus – Myöntämisedellytykset – Virkamiehen todistustaakka

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2.      Virkamiehet – Palkkaus – Ulkomaankorvaus – Myöntämisedellytykset – Tavanomainen asuinpaikka, joka on asemamaan ulkopuolella viitejakson ajan – Tavanomaisen asuinpaikan käsite – Olosuhteet, joiden perusteella voidaan olettaa, että tavanomainen asuinpaikka on asemapaikassa

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohta)

1.      Ulkomaankorvauksen osalta asianomaisen virkamiehen tehtävänä on osoittaa, että henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

Näin ollen asemamaan kansalaisuuden omaavan virkamiehen sellainen väite ei voi menestyä, jonka mukaan siksi, että hänellä ei ollut viitejakson aikana tätä kansalaisuutta, toimielimen tehtävänä oli osoittaa, että hän oli solminut mainitun jakson aikana moninaiset ja läheiset yhteydet tähän jäsenvaltioon. Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tällainen tulkinta nimittäin vastaa sellaisen virkamiehen tapauksessa, joka asuu tai on asunut asemamaassa ilman kyseisen valtion kansalaisuutta, oletusta, että olosuhteet ulkomaankorvauksen maksamiselle täyttyvät tällaisessa tapauksessa. Tällainen tulkinta on kuitenkin ristiriidassa sen kanssa, että mainitussa säännöksessä vahvistetut edellytykset ovat luonteeltaan suppeat.

(ks. 15 ja 16 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑317/99, Lemaître v. komissio, 27.9.2000, 48 kohta; asia T‑251/02, E v. komissio, 13.12.2004, 84 kohta ja asia T‑283/03, Recalde Langarica v. komissio, 13.9.2005, 142 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑7/06, B v. komissio, 11.7.2007, 39 kohta ja asia F‑108/05 Cavallaro v. komissio, 25.9.2007, 78 kohta

2.      Se seikka, että henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan kuuluvalla virkamiehellä on täytynyt olla tavanomainen asuinpaikka – jonka käsite on ymmärrettävä siten, että sillä tarkoitetaan hänen intressiensä keskusta – maassa, jossa hänen asemapaikkansa sijaitsee, vaikka asia olisi ollut täten vain hyvin lyhyen ajan viitejakson aikana, merkitsee automaattisesti, että hän menettää oikeuden ulkomaankorvaukseen.

Määriteltäessä tavanomaista asuinpaikkaa intressien tavanomaisen keskuksen voidaan olettaa siirtyneen asianomaiseen valtioon, kun virkamies on muuttanut asemamaahan asuakseen siellä puolisonsa kanssa, kun hänellä on siellä asunto voidakseen asua siellä puolisonsa kanssa ja kun hän työskentelee siellä. Lisäksi se seikka, että virkamies haki asemamaan kansalaisuutta välittömästi solmittuaan avioliiton kyseisen jäsenvaltion kansalaisen kanssa antaa sitä suuremmalla syyllä aihetta olettaa, että virkamiehellä oli aikomus siirtää intressiensä keskus tähän jäsenvaltioon.

(ks. 24–26 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: em. asia B v. komissio, 38 ja 39 kohta; asia F‑6/08, Blais v. EKP, 4.12.2008, 91 kohta; asia F‑6/12, Bourtembourg v. komissio, 5.12.2012, 26 ja 28 kohta ja asia F‑21/12, Achab v. ETSK, 26.6.2013, 34 kohta, valitus vireillä unionin yleisessä tuomioistuimessa, asiaT‑430/13 P