Language of document : ECLI:EU:F:2014:3

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 21. januarja 2014

Zadeva F‑114/12

Ewelina Jelenkowska-Luca

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Osebni prejemki – Izselitveni dodatek – Pogoji iz člena 4(1)(b) Priloge VII h Kadrovskim predpisom – Državljanstvo države, kjer je kraj opravljanja dela – Običajno prebivališče“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE na podlagi njenega člena 106a, s katero E. Jelenkowska-Luca predlaga razglasitev ničnosti odločbe z dne 11. julija 2012, s katero je Evropska komisija zavrnila njeno pritožbo, vloženo 25. marca 2012 zoper odločbo o nedodelitvi izselitvenega dodatka od 1. marca 2012.

Odločitev:      Tožba se zavrne. E. Jelenkowska-Luca nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov, ki jih je priglasila Evropska komisija.

Povzetek

1.      Uradniki – Osebni prejemki – Izselitveni dodatek – Pogoji za dodelitev – Dokazno breme uradnika

(Kadrovski predpisi, Priloga VII, člen 4(1)(b))

2.      Uradniki – Osebni prejemki – Izselitveni dodatek – Pogoji za dodelitev – Običajno prebivališče izven države članice, v kateri je kraj opravljanja dela, v referenčnem obdobju – Pojem običajnega prebivališča – Okoliščine, na podlagi katerih je mogoče predpostaviti, da je običajno prebivališče v kraju opravljanja dela

(Kadrovski predpisi, Priloga VII, člen 4(1)(b))

1.      V zvezi z izselitvenim dodatkom je naloga zadevnega uradnika, da dokaže izpolnjevanje pogojev iz člena 4(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom.

Zaradi tega ni mogoče uspeti z argumentom uradnika, ki je državljan države članice, v kateri je kraj opravljanja dela, v skladu s katerim mora institucija glede na to, da v referenčnem obdobju ni imel navedenega državljanstva, dokazati, da je imel v navedenem obdobju številne tesne vezi s to državo članico. Taka razlaga člena 4(1)(b) Priloge VII h Kadrovskim predpisom bi namreč v primeru uradnika, ki prebiva ali je prebival v državi, v kateri je kraj opravljanja dela, ne da bi bil državljan te države, pomenila, da se predpostavlja, da so v takem primeru pogoji za pridobitev izselitvenega dodatka izpolnjeni. Taka razlaga pa bi bila v nasprotju s tem, da so pogoji, določeni v navedeni določbi, strogi.

(Glej točki 15 in 16.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 27. september 2000, Lemaître/Komisija, T‑317/99, točka 48; 13. december 2004, E/Komisija, T‑251/02, točka 84; 13. september 2005, Recalde Langarica/Komisija, T‑283/03, točka 142;

Sodišče za javne uslužbence: 11. julij 2007, B/Komisija, F‑7/06, točka 39; 25. september 2007, Cavallaro/Komisija, F‑108/05, točka 78.

2.      S tem, da je uradnik, ki spada na področje uporabe člena 4(1)(b) Priloge VII h Kadrovskim predpisom, vzpostavil svoje običajno prebivališče – ta pojem pa je treba razumeti tako, da se nanaša na središče njegovih interesov – v državi, v kateri je kraj opravljanja njegovega dela, pa naj bo to le za kratek čas v referenčnem obdobju, je temu uradniku samodejno odvzeta pravica do izselitvenega dodatka.

Glede določitve kraja običajnega prebivališča je na podlagi tega, da se je v državo članico, v kateri je kraj opravljanja dela, preselil zato, da bi se pridružil svojemu zakoncu, da bi imel prebivališče, v katerem bi s svojim zakoncem prebival, in da bi tam opravljal poklicno delo, mogoče predpostavljati, da je bilo običajno središče interesov preneseno v zadevno državo. Poleg tega je na podlagi tega, da je vložil prošnjo za pridobitev državljanstva države članice, v kateri je kraj opravljanja dela, takoj po sklenitvi zakonske zveze z državljanom te države članice, mogoče še bolj predpostavljati, da je imel uradnik namen središče svojih interesov prenesti v to državo članico.

(Glej točke od 24 do 26.)

Napotitev na:

Sodišče za javne uslužbence: zgoraj navedena sodba B/Komisija, točki 38 in 39; 4. december 2008, Blais/BCE, F‑6/08, točka 91; 5. december 2012, Bourtembourg/Komisija, F‑6/12, točki 26 in 28; 26. junij 2013, Achab/CESE, F‑21/12, točka 34, predmet pritožbe, katere obravnava poteka pred Splošnim sodiščem Evropske unije, zadeva T‑430/13 P.