Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 7.7.2014 – Verein für Konsumenteninformation v. A1 Telekom Austria AG

(Asia C-326/14)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Verein für Konsumenteninformation

Vastaaja: A1 Telekom Austria AG

Ennakkoratkaisukysymys

Onko yleispalveludirektiivin1 20 artiklan 2 kohdassa säädettyä tilaajien oikeutta sanoa irti sopimuksensa seuraamuksitta ”heti kun heille on ilmoitettu sopimusehtoihin aiotuista muutoksista” sovellettava myös siinä tapauksessa, että maksujen mukauttaminen perustuu sopimusehtoihin, joissa määrätään jo sopimuksenteon yhteydessä, että jatkossa maksuja on mukautettava (korotettava/alennettava) rahan arvon kehitystä kuvaavan objektiivisen kuluttajahintaindeksin muutosten mukaisesti?

____________

1 Yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetun direktiivin 2002/58/EY ja kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta25.11.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/136/EY (EUVL L 337, s. 11)