Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 7. júla 2014 – Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom austria AG

(vec C-326/14)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Verein für Konsumenteninformation

Žalovaná A1 Telekom austria AG

Prejudiciálna otázka

Je právo účastníkov v prípade „oznámenia úprav zmluvných podmienok“ odstúpiť od zmluvy bez sankcií, ktoré je upravené v článku 20 ods. 2 smernice1 univerzálnej služby, priznané aj pre prípad, že sa úprava poplatkov odvodzuje od zmluvných podmienok, ktoré už pri uzatvorení zmluvy predpokladajú, že v budúcnosti má dôjsť k úprave (zvýšeniu/zníženiu) poplatkov v závislosti od zmien objektívneho indexu spotrebiteľských cien, ktorý odzrkadľuje vývoj hodnoty peňazí?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009 , ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (Ú. v. EÚ L 337, s. 11).