Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 7 juli 2014 – Verein für Konsumenteninformation mot A1 Telekom Austria AG

(Mål C-326/14)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Verein für Konsumenteninformation

Motpart: A1 Telekom Austria AG

Tolkningsfråga

Ska artikel 20.2 i direktivet om samhällsomfattande tjänster1 tolkas så, att den däri stipulerade rätten för konsumenten, att häva avtalet ”vid meddelande om ändringar i … avtalsvillkor[en]”, också omfattar det fall där en prisanpassning kan härledas ur avtalsvillkor enligt vilka det redan från och med avtalsslutet kan förekomma framtida prisanpassningar (höjning/sänkning) som motsvarar den prisutveckling som framgår av ett objektivt konsumentprisindex?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/136/EG av den 25 november 2009 om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen (EUT L 337, s. 11).