Language of document : ECLI:EU:C:2015:782

Asia C-326/14

Verein für Konsumenteninformation

vastaan

A1 Telekom Austria AG

(Oberster Gerichtshofin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2002/22/EY – Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut – Käyttäjien oikeudet – Tilaajien oikeus sanoa irti sopimuksensa seuraamuksitta – Sopimusehdoista johtuva hintojen mukauttaminen – Hintojen korottaminen kuluttajahintojen noustessa

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 26.11.2015

Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Sähköiset viestintäverkot ja -palvelut – Yleispalvelu ja käyttäjien oikeudet – Direktiivi 2002/22 – Tilaajien oikeus sanoa irti sopimuksensa seuraamuksitta sopimusta muutettaessa – Muutoksen käsite – Hintojen mukauttaminen ei ole tällainen muutos – Edellytykset

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/22, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/136, 20 artiklan 2 kohta)

Yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22 (yleispalveludirektiivi), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2009/136, 20 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että sähköisiin viestintäverkkoihin tai -palveluihin liittyvien palveluhintojen muutos, joka johtuu siitä, että näitä palveluja tarjoavan yrityksen käyttämiin yleisiin sopimusehtoihin sisältyy hintojen mukauttamista koskeva lauseke, jonka mukaan tällainen mukauttaminen riippuu valtion elimen vahvistamasta objektiivisesta kuluttajahintaindeksistä, ei ole tässä säännöksessä tarkoitettu sopimusehtoihin aiottu muutos, jonka perusteella tilaajalle syntyy oikeus irtisanoa sopimus seuraamuksitta.

Unionin lainsäätäjä on nimittäin katsonut, että sähköisiä viestintäpalveluja tarjoavilla yrityksillä voi olla oikeutettu intressi siihen, että ne voivat muuttaa palvelujensa hintoja. Tästä on todettava, että sovittu hintojen mukauttaminen, siltä osin kuin se perustuu selvään, täsmälliseen ja yleisölle helposti saatavassa muodossa olevaan indeksimenetelmään, joka pohjautuu julkisiin päätöksiin tai järjestelmiin, ei aseta loppukäyttäjiä erilaiseen sopimustilanteeseen verrattuna tilanteeseen, joka seuraa sopimuksesta, jonka sisältö määräytyy kyseessä olevan lausekkeen sisältävien yleisten ehtojen perusteella. Näin ollen tällä tavoin tehtyä hintojen mukauttamista ei voida pitää direktiivin 2002/22 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna sopimusehtoihin aiottuna muutoksena.

(ks. 25 ja 27–29 kohta sekä tuomiolauselma)