Language of document : ECLI:EU:F:2013:179

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Første Afdeling)

8. november 2013

Sag F-9/13

Luigi Marcuccio

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – søgsmålsfrist – for sent anlagt – åbenbart, at sagen må afvises«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Luigi Marcuccio i det væsentlige har nedlagt påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse om at foretage modregning mellem en fordring, som Kommissionen havde på ham, og en fordring, som han havde på Kommissionen.

Udfald:      Sagen afvises. Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemandssager – frister – begyndelsestidspunkt – meddelelse – begreb – afgørelse om afslag på en tjenestemands klage, som fremsendes til denne på et sprog, som denne behersker i tilstrækkeligt omfang – omfattet

(Tjenestemandsvedtægten, art. 91, stk. 3)

Meddelelsen af et afslag på en klage på et sprog, som hverken er tjenestemandens modersmål eller det sprog, hvorpå klagen er affattet, er lovlig på betingelse af, at den pågældende i fornødent omfang kan gøre sig bekendt hermed.

(jf. præmis 24)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 7. februar 2001, sag T-118/99, Bonaiti Brighina mod Kommissionen, præmis 16-19