Language of document :

Жалба, подадена на 21 юни 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-57/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което се определя бонусът към пенсионните права, придобити от жалбоподателя преди постъпването му на служба в Комисията в приложение на новите общи разпоредби за изпълнение (ОРИ), и на решението, с което се отхвърля жалбата му, подадена по административен ред.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 8 януари 2013 г. с което се изчислява бонусът към пенсионните права, придобити от жалбоподателя преди постъпването му на служба в Комисията;

доколкото е необходимо, да се отмени решението, с което се отхвърля жалбата му от 12 март 2013 г., подадена по административен ред, с която жалбоподателят иска да се приложат ОРИ и актюерските ставки, действащи към момента, в който е направил искането за прехвърляне на пенсионните му права;

Комисия да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.