Language of document :

21. juunil 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-57/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega määrati vastavalt uutele üldistele rakenduseeskirjadele kindlaks pensioniõigusliku staaži lisa pensioniõiguste eest, mis oli omandatud enne komisjoni teenistusse asumist, ja otsus kaebuse rahuldamata jätmise kohta.

Hageja nõuded

tühistada 8. jaanuari 2013. aasta otsus pensioniõigusliku staaži lisa arvutamise kohta pensioniõiguste eest, mis oli omandatud enne komisjoni teenistusse asumist;

tühistada vajalikus osas otsus jätta rahuldamata hageja 12. märtsi 2013. aasta kaebus, milles ta nõudis pensioniõiguste ülekandmise taotluse esitamise ajal kehtinud üldiste rakenduseeskirjade ja kindlustusmatemaatilise määra kohaldamist;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.