Language of document :

Talan väckt den 2 juni 2013 – ZZ mot EIB

(Mål F-55/13)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten L. Isola)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Talan avser ogiltigförklaring av sökandens utvärderingsrapport för år 2011, i den del han i denna inte ges omdömet ”exceptional performance” eller ”very good performance” och inte föreslås bli befordrad till kategori D och i den del där hans mål för år 2012 fastställs, och av riktlinjerna för betygsrapporten för år 2011. Vidare yrkar sökanden att EIB ska förpliktas att betala skadestånd till honom för den ekonomiska och ideella skada han påstår sig ha lidit.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara a) beslutet av den 18 december 2012, i den del överklagandekommittén med stöd av artikel 22 i tjänsteföreskrifterna och personalmeddelande 715 HR/P&O/2012-0103 av den 29 mars 2012 avslog hans överklagande av utvärderingsrapporten för år 2011, b) utvärderingsrapporten för år 2011 i den del i den del han i denna inte ges omdömet ”exceptional performance” eller ”very good performance” och inte föreslås bli befordrad till kategori D och i den del där hans mål för år 2012 fastställs, och c) samtliga sammanhörande rättsakter, både efterföljande och tidigare, däribland de befordringar som anges i personaldirektörens meddelande ”2010 staff appraisal exercise, award of promotions and titles” från maj 2012, eftersom EIB, mot bakgrund av den bedömning som hans överordnade gjort och som angrips med förevarande talan, underlät att föra upp honom på förteckningen under punkten ”Promotions from Function E to D”,

ogiltigförklara eller underlåta att tillämpa de riktlinjer som personaldirektoratet fastställt genom meddelande 709 RH/P&O/2011-0242 av den 13 december 2011, med rubriken ”Guidelines to the 2011 annual staff appraisal exercise” av den 14 december 2011, även i den del där det anges att den slutliga utvärderingen ska uttryckas i form av en sammanfattande beskrivning, dock utan att det fastställs vilka kriterier som utvärderaren ska tillämpa vid valet mellan omdömena ”exceptional – exceeding expectations”, ”very good”, eller ”meeting all expectations”, och

förplikta EIB att ersätta rättegångskostnaderna.