Language of document :

Жалба, подадена на 6 юни 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-56/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: L. Vogel, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението относно прехвърлянето на пенсионните права на жалбоподателя към пенсионната схема на Съюза, с което се прилагат новите общи разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването от 27 февруари 2013 г., с което са отхвърлени административните жалби на жалбоподателя от 7 януари 2013 г. срещу решенията на PMO.4 от 10 октомври 2012 г.,

да се отменят и посочените решения на PMO.4 от 10 октомври 2012 г., срещу които жалбоподателят е подал административни жалби,

да се обявят за незаконосъобразни общите разпоредби за прилагане на членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника, приети на 3 март 2011 г., по-специално член 9 от тях, както и да се обявят за неприложими в случая,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.