Language of document :

6. juunil 2013 esitatud hagi

ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-56/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, mis käsitleb hageja pensioniõiguste ülekandmist liidu pensioniskeemi, kohaldades arvutamisel ametnike personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldisi rakendussätteid.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 27. veebruari 2013. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 7. jaanuaril 2013 esitatud kaebused PMO.4 10. oktoobri 2012. aasta otsuse peale;

samuti tühistada nimetatud PMO.4 10. oktoobri 2012. aasta otsused, mille peale hageja oli kaebused esitanud;

tunnistada personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 üldised rakendussätted, mis võeti vastu 3. märtsil 2011, õigustühiseks ainult nende artiklit 9 puudutavalt ja tunnistada need käesolevas asjas kohaldamatuks;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.