Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-56/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Vogel)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącej do systemu emerytalnego Unii, która została wydana na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego urzędników

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 27 lutego 2013 r. oddalającej zażalenia wniesione przez skarżącego w dniu 7 stycznia 2013 r. na decyzje PMO.4 z dnia 10 października 2012 r.;

stwierdzenie nieważności tych decyzji wydanych przez PMO.4 w dniu 10 października 2012 r., na które zażalenia wniosła skarżąca;

stwierdzenie niezgodności z prawem ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego urzędników przyjętych w dniu 3 marca 2011 r., w szczególności przepisów art. 9 i stwierdzenie, że nie mają one zastosowania w niniejszej sprawie;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.