Language of document :

Žaloba podaná 6. júna 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-56/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia týkajúceho sa prevodu dôchodkových práv žalobkyne do dôchodkového systému Únie, ktoré uplatňuje nové VVU k článkom 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie prijaté menovacím orgánom 27. februára 2013, ktorým boli zamietnuté sťažnosti podané žalobkyňou 7. januára 2013 proti rozhodnutiam PMO.4 z 10. októbra 2012,

zrušiť aj uvedené rozhodnutia prijaté PMO.4 z 10. októbra 2012, proti ktorým boli podané sťažnosti žalobkyne,

určiť nezákonnosť všeobecných vykonávacích ustanovení k článkom 11 a 12 prílohy VIII služobného poriadku, ako boli prijaté 3. marca 2011, predovšetkým ich článok 9 a vyhlásiť ich za neuplatniteľné v prejednávanej veci,

zaviazať Komisiu náhradu trov konania.