Language of document :

Жалба, подадена на 21 юни 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-58/13)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: L. Mansullo, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението, с което се отхвърля искането на жалбоподателя за обезщетение на вредите, понесени поради твърдяно нарушение на правото му на поверителност, поради изпращането от страна на ответника на писмо, отнасящо се до положението на жалбоподателя, на адвокат, който не го е представлявал.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени, независимо от това как е формулирано, решението за отхвърляне на искането от 9 март 2012 г., адресирано от жалбоподателя до Комисията, която го е получила надлежно,

да се отмени известието от 28 юни 2012 г.,

да се отмени, независимо от това как е формулирано, решението за отхвърляне на жалбата от 26 септември 2012 г., подадена срещу решението за отхвърляне на искането от 9 март 2012 г., адресирано от жалбоподателя до Комисията, която го е получила надлежно,quatenus oportet, да се отмени известието от 1 февруари 2013 г.,да се осъди Комисията да изплати на жалбоподателя сумата от 10 000,00 EUR, заедно с лихва в размер на 10 % годишно, с годишна капитализация, считано от 9 март 2012 г. до окончателното изплащане на посочената сума,да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.