Language of document :

Sag anlagt den 21. juni 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-58/13)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat L. Mansullo)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at afslå sagsøgerens ansøgning om erstatning for dennes tab som følge af en angivelig tilsidesættelse af retten til fortrolighed, der skyldtes sagsøgtes fremsendelse af en skrivelse vedrørende sagsøgerens situation til en advokat, der ikke repræsenterede sagsøgeren.

Sagsøgerens påstande

Afslaget, uanset dettes form, på ansøgningen af 9. marts 2012, som sagsøgeren indgav til Kommissionen, der behørigt modtog den, annulleres.

Notatet af 28. juni 2012 annulleres.

Afslaget, uanset dettes form, på klagen af 26. september 2012 over afgørelsen om at afslå ansøgningen af 9. marts 2012, som sagsøgeren indgav til Kommissionen, der behørigt modtog den, annulleres.

Om fornødent annulleres notatet af 1. februar 2013.

Kommissionen tilpligtes at tilbagebetale sagsøgeren et beløb på 10 000 EUR med tillæg af renter af dette beløb på 10% p. a., med årlig opskrivning fra den 9. marts 2012 indtil effektiv betaling af det nævnte beløb.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.