Language of document :

21. juunil 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-58/13)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat L. Mansullo)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja nõue hüvitada kahju, mis oli talle tekitatud tema õiguse konfidentsiaalsusele väidetava rikkumisega seeläbi, et kostja saatis hageja olukorda käsitleva kirja advokaadile, kes hagejat ei esinda.

Hageja nõuded

tühistada ükskõik millises vormis tehtud otsus jätta rahuldamata 9. märtsi 2012. aasta taotlus, mille hageja komisjonile edastas ning mille komisjon sai nõuetekohaselt kätte;

tühistada 28. juuni 2012. aasta teade;

tühistada ükskõik millises vormis tehtud otsus jätta rahuldamata 26. septembri 2012. aasta kaebus, mis oli esitatud otsuse peale, millega jäeti rahuldamata 9. märtsi 2012. aasta otsus, ja mille hageja komisjonile edastas ning mille komisjon sai nõuetekohaselt kätte;

tühistada vajalikus ulatuses 1. veebruari 2013. aasta teade;

kohustada komisjoni maksma hagejale 10 000 eurot koos viivisega määras 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega alates 9. märtsist 2012 kuni nimetatud summa tegeliku tasumiseni;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.