Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 czerwca 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-58/13)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokat L. Mansullo)

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniosku skarżącego o przyznanie odszkodowania z tytułu rzekomego naruszenia jego prawa do poszanowania życia prywatnego w wyniku wysłania przez pozwaną pisma dotyczącego skarżącego do adwokata, który nie był jego przedstawicielem.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności oddalenia, niezależnie od jego formy, wniosku z dnia 9 marca 2012 r. złożonego przez skarżącego do Komisji, która otrzymała go w sposób prawidłowy;

stwierdzenie nieważności pisma z dnia 28 czerwca 2012 r.;

stwierdzenie nieważności oddalenia, niezależnie od jego formy, zażalenia z dnia 26 września 2012 r. na decyzją o oddaleniu wniosku z dnia 9 marca 2012 r., złożonego przez skarżącego do Komisji, która otrzymała go w sposób prawidłowy;w razie potrzeby stwierdzenie nieważności pisma z dnia 1 lutego 2013 r.;nakazanie Komisji zwrotu na rzecz skarżącego kwoty 10 000 EUR wraz z odsetkami w wysokości 10% rocznie z kapitalizacją roczną od dnia 9 marca 2012 r. do dnia rzeczywistej zapłaty;obciążenie Komisji kosztami postępowania.