Language of document : ECLI:EU:F:2014:49

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(kolmas jaosto)

9 päivänä huhtikuuta 2014

Asia F‑59/13

Thierry Rouffaud

vastaan

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH)

Henkilöstö – Sopimussuhteinen toimihenkilö – Työsopimuksen luokitteleminen uudelleen – Oikeudenkäyntiä edeltävä menettely – Vastaavuutta koskeva sääntö – Riitauttamisperusteiden muuttaminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Thierry Rouffaud vaatii virkamiestuomioistuinta muun muassa kumoamaan Euroopan ulkosuhdehallinnon 6.8.2012 tekemän päätöksen, jolla hylätään hänen vaatimuksensa, jonka mukaan palveluksessaoloaikaa, jonka hän on suorittanut ylimääräisen toimihenkilön työsopimuksen mukaisesti, pidetään palveluksessaoloaikana, jonka hän on suorittanut sopimussuhteisena toimihenkilönä, ja jonka mukaan hänen peräkkäiset määräaikaiset työsopimuksensa luokiteltaisiin uudelleen toistaiseksi voimassa olevaksi työsopimukseksi.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Thierry Rouffaud vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan ulkosuhdehallinnon oikeudenkäyntikulut

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Edeltävä hallinnollinen valitus – Valituksen ja kanteen vastaavuus – Kanteen kohteen ja perusteen samanlaisuus – Tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevien perusteiden ja perusteluiden samankaltainen yhteenveto, josta käyvät ilmi virkamiehen muuttuneet tavoitteet – Tutkimatta jättäminen

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohta ja 91 artiklan 2 kohta)

Kannetta edeltävän hallinnollisen valituksen ja kanteen välisen yhdenmukaisuuden sääntö on seurausta henkilöstösääntöjen 91 artiklan 2 kohdasta. Tämä sääntö perustuu oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn tarkoitukseen, joka on sovintoratkaisuun pääseminen virkamiesten ja hallinnon välisissä erimielisyyksissä. Siitä seuraa muun muassa, että lukuun ottamatta oikeudenkäyntiväitteitä ja oikeusjärjestyksen perusteisiin pohjautuvia perusteita, kanteessa esitetyt vaatimukset saavat sisältää vain riitauttamisperusteita, jotka perustuvat samoihin perusteisiin kuin joihin on vedottu valituksessa, joskin näitä riitauttamisperusteita voidaan laajentaa unionin tuomioistuimissa esittämällä kanneperusteita ja perusteluja, jotka eivät välttämättä sisälly valitukseen mutta liittyvät siihen läheisesti.

Vaikka kanteessa esitetyt perusteet ovat lähellä valituksessa esitettyjä perusteluita, niiden ei voida katsoa liittyvän niihin läheisesti, koska lisätyt eroavuudet kuvastavat perustavanlaatuisella tavalla virkamiehen muuttuneita tavoitteita.

Virkamiehen valituksessaan tekemä kannanmuutos voi lisäksi johtaa valituksen uudelleenluokittelemiseen henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi uudeksi vaatimukseksi. Tällaisessa tapauksessa, jos tämä toinen vaatimus hylätään, jäisi uusi kannetta edeltävä valitus kuitenkin puuttumaan.

(ks. 12, 15 ja 16 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑476/11 P, komissio v. Moschonaki, 25.10.2013, 73 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen