Language of document : ECLI:EU:F:2014:114

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(otrā palāta)

2014. gada 22. maijā

Lieta F‑58/13

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Komisiju

Reglamenta 32. panta 1. punkts – Pareizas tiesvedības aizskārums – Aizliegums lietas dalībnieka pārstāvim piedalīties tiesvedībā

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un saskaņā ar kuru atbilstoši Reglamenta 32. panta 1. punktam, ja Civildienesta tiesa, konkrēti, uzskata, ka “kāda lietas dalībnieka pārstāvja attieksme pret Civildienesta tiesu [..] nav saderīga ar cieņu pret Civildienesta tiesu vai ar pareizas tiesvedības prasībām”, Civildienesta tiesa par to informē attiecīgo personu. Šo pašu motīvu dēļ, “uzklausot attiecīgo personu, Civildienesta tiesa ar rīkojumu var jebkurā brīdī liegt attiecīgajai personai piedalīties tiesvedībā. Šis rīkojums ir izpildāms nekavējoties”

Nolēmums      Liegt A. piedalīties tiesvedībā saskaņā ar Reglamenta 32. panta 1. punktu. Nosūtīt šī rīkojuma kopiju kompetentajām Spānijas un Itālijas iestādēm, kurās ir iekļauts A.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Lietas dalībnieku pārstāvība – Aizliegums lietas dalībnieka pārstāvim piedalīties tiesvedībā

(Civildienesta tiesas Reglamenta 32. panta 1. punkts)

Advokāta, kurš pārstāv lietas dalībnieku Savienības tiesās, attieksme, – kad tas iesniedz prasības, pamatodamies uz faktiem, kuri ir gandrīz identiski faktiem, par kuriem iesniegtas agrākas prasības, kas ir noraidītas kā acīmredzami nepamatotas vai acīmredzami nepieņemamas, vai balstīdamies uz tiem pašiem pamatiem, kuri raksturīgi minētā lietas dalībnieka tieksmei sistemātiski un nešķirojot izvēlēties vērsties tiesā, – var tikt uzskatīta par nesaderīgu ar pareizas tiesvedības prasībām.

Tā ir gadījumā, ja ar šādu attieksmi šis advokāts nesaprātīgi sekmē ieinteresētā lietas dalībnieka tieksmi strīdēties, kas, ņemot vērā ļoti lielo Savienības tiesās celto prasību skaitu – šajā gadījumā to, cik šis skaits ir liels, rūpīgs advokāts nevar nezināt, – kā izrādās, ļoti traucē pareizai tiesvedībai.

Šādos apstākļos ir jāpiemēro Civildienesta tiesas Reglamenta 32. panta 1. punkts, liedzot šim juridiskajam pārstāvim piedalīties tiesvedībā. Šis aizliegums uzliek ieinteresētajai personai pienākumu mainīt juridisko pārstāvi, bet ar to nekādi netiek pārņemts vērtējums, kādu Civildienesta tiesa sniegs prasībai pēc būtības; prasība joprojām ir iesniegta Civildienesta tiesā tikmēr, kamēr minētais lietas dalībnieks nav atteicies no lietas.

(skat. 12., 18., 19., 24. un 25. punktu)