Language of document : ECLI:EU:F:2014:114

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ (druga izba)

z dnia 22 maja 2014 r.

Sprawa F‑58/13

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Artykuł 32 § 1 regulaminu postępowania – Niezgodność z prawidłowym administrowaniem wymiarem sprawiedliwości – Wykluczenie przedstawiciela strony z postępowania

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, zgodnie z którym, na podstawie art. 32 § 1 regulaminu postępowania, jeżeli Sąd uzna w szczególności, „że zachowanie osoby reprezentującej stronę przed Sądem […] godzi w powagę Sądu lub jest niezgodne z wymogami prawidłowego administrowania wymiarem sprawiedliwości”, informuje o tym zainteresowanego. Z tych samych względów „może w każdym czasie, po wysłuchaniu zainteresowanego, na podstawie postanowienia wykluczyć go z postępowania. Postanowienie to podlega natychmiastowemu wykonaniu”.

Orzeczenie:      A zostaje wykluczony z postępowania, zgodnie z art. 32 § 1 regulaminu postępowania. Odpis niniejszego postanowienia zostaje przekazany właściwym organom hiszpańskim i włoskim, którym podlega A.

      Streszczenie      

Postępowanie sądowe – Reprezentacja stron – Wykluczenie przedstawiciela strony z postępowania

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 32 § 1)

Zachowanie adwokata reprezentującego stronę przed sądami Unii, polegające na wnoszeniu skarg opierających się na okolicznościach prawie identycznych z okolicznościami stanowiącymi podstawę poprzednich skarg, które zostały oddalone jako oczywiście bezzasadne lub odrzucone jako oczywiście niedopuszczalne, albo opierających się na tych samych zarzutach objawiających skłonność wspomnianej strony do obierania notorycznie i bez różnicy drogi sądowej, można uznać za niezgodne z wymogami prawidłowego administrowania wymiarem sprawiedliwości.

Jest tak, w wypadku gdy poprzez takie zachowanie adwokat ten w sposób nieprzemyślany przyczynia się do podtrzymywania pieniactwa danej strony, które, biorąc pod uwagę szczególnie wysoką liczbę skarg wnoszonych do sądów Unii, która to liczba nie mogła umknąć w niniejszej sprawie uwadze adwokata dochowującego zwykłej staranności, okazało się szczególnie szkodzące prawidłowemu administrowaniu wymiarem sprawiedliwości.

W tych okolicznościach należy zastosować art. 32 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej i wykluczyć przedstawiciela prawnego z postępowania. To wykluczenie zobowiązuje zainteresowaną stronę do zmiany przedstawiciela prawnego, lecz w żaden sposób nie wpływa na ocenę, jakiej Sąd do spraw Służby Publicznej dokona w przedmiocie istoty sprawy, którą w dalszym ciągu będzie rozpoznawał, dopóki wspomniana strona od niej nie odstąpi.

(zob. pkt 12, 18, 19, 24, 25)