Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 19 март 2015 г. —Marcuccio/Комисия

(Дело F-58/13) 1

(Отстраняване от производството на представителя на страна – Липса на посочване на нов представител – Жалбоподател, който вече не отговаря на исканията на Съда на публичната служба – Липса на основание за произнасяне)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: A., адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и G. Gattinara)

Предмет на делото

Искане за отмяна на решението, с което се отхвърля молбата на жалбоподателя за обезщетение на вредите, понесени поради изпращането от страна на ответника на писмо, отнасящо се до положението на жалбоподателя, до адвокат, който не го представлява, като по този начин било нарушено правото на жалбоподателя на зачитане на личния живот.ДиспозитивЛипсва основание за произнасяне по жалба F-58/13, Marcuccio/Комисия.Осъжда г-н Marcuccio да понесе направените от него съдебни разноски, както и тези на Европейската комисия.