Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 19. marts 2015 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-58/13) 1

(Partsrepræsentants udelukkelse fra retsforhandlingerne – ingen udpegning af en ny repræsentant – sagsøgeren ophørt med at besvare Personalerettens henvendelser – ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat A)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og G. Gattinara, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens ansøgning om erstatning som følge af den omstændighed, at sagsøgte skulle have fremsendt en skrivelse vedrørende sagsøgeren til en advokat, der ikke repræsenterede sagsøgeren, og derfor tilsidesatte sagsøgerens ret til respekt for privatliv

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sag F-58/13, Marcuccio mod Kommissionen.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1     EUT C 352 af 30.11.2013, s. 26.