Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 26 февруари 2016 г. — McArdle/Комисия

(Дело F-56/13)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 274, 21.9.2013 г., стр. 29.