Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 26 lutego 2016 r. – McArdle / Komisja

(Sprawa F-56/13)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 274 z 21.9.2013, s. 29.