Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 29 augustus 2016 – Hoeve / Commissie

(Zaak F-57/13)1

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1     PB C 226 van 3.8.2013, blz. 27.