Language of document : ECLI:EU:T:2002:113

Ordonnance du Tribunal

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ FÖRSTAINSTANSRÄTTENS ANDRA AVDELNING I UTÖKAD SAMMANSÄTTNING
den 3 maj 2004 (1)

"Rättshjälp"

I mål T-306/01 AJ-3,

Ahmed Ali Yusuf, Spånga (Sverige), företrädd av advokaterna L. Silbersky och T. Olsson,

sökande,

mot

Europeiska unionens råd, företrätt av M. Vitsentzatos, I. Rådestad och E. Karlsson, samtliga i egenskap av ombud,

och

Europeiska gemenskapernas kommission, företrädd av A. Van Solinge och J. Enegren, båda i egenskap av ombud,

svarande,

med stöd av

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, företrätt av R. Caudwell, i egenskap av ombud, biträdd av S. Moore, barrister,

intervenient,

angående en ansökan om rättshjälp i enlighet med artikel 94 i rättegångsreglerna,

meddelarORDFÖRANDEN PÅ FÖRSTAINSTANSRÄTTENS ANDRA AVDELNING I UTÖKAD SAMMANSÄTTNINGföljandeBeslutAbdirisak Aden, Abdi Abdulaziz Ali, Ahmed Ali Yusuf och Al Barakaat International Foundation har, genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 10 december 2001, med stöd av artikel 230 EG väckt talan om ogiltigförklaring av rådets förordning (EG) nr 467/2001 av den 6 mars 2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan och om upphävande av förordning (EG) nr 337/2000 (EGT L 67, s. 1), kommissionens förordning (EG) nr 2199/2001 av den 12 november 2001 om ändring, för fjärde gången, av rådets förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan och om upphävande av förordning (EG) nr 337/2000 (EGT L 277, s. 25) och, senare, om ogiltigförklaring av rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr 467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel beträffande talibanerna i Afghanistan (EGT 139, s. 9).

Ahmed Ali Yusuf har genom skrivelse som inkom till förstainstansrättens kansli den 13 oktober 2003 ansökt om rättshjälp i enlighet med artikel 94 i rättegångsreglerna. Han har anfört att han har förlorat sin anställning vid Al-Barakaat International Foundation efter antagandet av de omtvistade förordningarna och att han sedan dess är arbetssökande. Han har angett att han erhåller socialbidrag med 14 000 SEK per månad och barnbidrag med 4 814 SEK per månad. Sökanden har ansökt som rättshjälp för sina advokatkostnader, som enligt honom uppgår till 278 529 SEK.

Förstainstansrätten har genom skrivelse av den 16 december 2003 uppmanat övriga parter att inkomma med yttranden avseende ansökan om rättshjälp. Rådet har genom skrivelse som inkom till förstainstansrättens kansli den 19 januari 2004 efterkommit denna uppmaning.

Enligt artikel 94.2 i rättegångsreglerna skall ordföranden besluta huruvida rättshjälp skall beviljas. Beslutet skall inte motiveras och kan inte överklagas.

Det framgår av de bankhandlingar som Ahmed Ali Yusuf inlämnat att ett belopp på 190 000 SEK fördes över till ett av hans bankkonton den 9 november 2001, det vill säga samma dag som Kommittén för sanktioner vid Förenta nationernas säkerhetsråd uppförde sökandens namn på förteckningen över de tillgångar och finansiella medel som skall spärras i enlighet med säkerhetsrådets resolutioner 1267 (1999) och 1333 (2000) och tre dagar före antagandet av förordning nr 2199/2001, enligt vilken hans namn anges i förteckningen över personer som omfattas av spärrandet av tillgångar och finansiella medel som skall tillämpas inom gemenskapen enligt förordning nr 467/2001. Ahmed Ali Yusuf har dessutom, mellan den 9 och den 13 november 2001 gjort tretton uttag från detta konto på ett sammanlagt belopp på 196 498 SEK. Ahmed Ali Yusuf har inte lämnat någon förklaring avseende dessa transaktioner.

Ahmed Ali Yusuf har i sin ansökan om rättshjälp uppgett att han har en rättsskyddsförsäkring. Ahmed Ali Yusuf har visserligen uppgett att försäkringsbolaget har vägrat att betala ut ersättningen på grund av bland annat de sanktioner som han drabbats av i enlighet med de omtvistade förordningarna. I artikel 2a i förordning nr 881/2002, som införts genom rådets förordning (EG) nr 561/2003 av den 27 mars 2003 om ändring, när det gäller undantag från frysning av penningmedel och ekonomiska resurser, av förordning nr 881/2002 (EGT L 82, s. 1), föreskrivs emellertid att spärrandet av tillgångar, när den berörde uppfyller vissa villkor, inte skall vara tillämpligt på penningmedel eller ekonomiska resurser om dessa endast är avsedda för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster. Ahmed Ali Yusuf har inte på något sätt visat att han har vidtagit sådana åtgärder för att detta undantag skall kunna tillämpas.

Slutligen har Ahmed Ali Yusuf inlämnat förevarande ansökan om rätthjälp först dagen före den muntliga förhandlingen den 14 oktober 2003, genom vilken det muntliga förfarandet avslutades, nästan två år efter inlämnandet av ansökan om ogiltigförklaring den 10 december 2001.

Det framgår inte av dessa omständigheter att Ahmed Ali Yusuf saknade möjlighet att bära kostnaderna för förfarandet.

Ansökan skall således avslås.

På dessa grunder fattar,

ORDFÖRANDEN PÅ FÖRSTAINSTANSRÄTTENS ANDRA AVDELNING I UTÖKAD SAMMANSÄTTNING

följande beslut:

Ansökan om rättshjälp i mål T-306/01 AJ-3 avslås.

Luxemburg, den 3 maj 2004.

H. Jung

N.J. Forwood

Justitiesekreterare

Ordförande


1 -
Rättegångsspråk:svenska.