Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Rechtbank Den Haag cu sediul în Haarlem (Țările de Jos) la 2 noiembrie 2020 – F, A, G, H, I/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Cauza C-579/20)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Rechtbank Den Haag cu sediul în Haarlem

Părțile din procedura principală

Reclamanți: F, A, G, H, I

Pârât: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Întrebările preliminare

Articolul 15 partea introductivă și litera (c) din Directiva privind calificarea1 urmărește să asigure protecție numai în situația excepțională în care gradul de violență generalizată în caz de conflict armat intern sau internațional atinge un nivel atât de ridicat încât există motive serioase și întemeiate de a crede că un civil trimis în țara în discuție sau, dacă este cazul, în regiunea în discuție este expus, ca urmare a simplei sale prezențe pe teritoriile menționate, unui risc real de a suferi amenințarea menționată în această parte a articolului? Această situație excepțională intră în sfera noțiunii „most extreme case of general violence”, în sensul Hotărârii N.A. împotriva Regatului Unit2 ?

În cazul unui răspuns negativ la prima parte a primei întrebări:

Articolul 15 partea introductivă și litera (c) din Directiva privind calificarea trebuie interpretat în sensul că și un grad mai mic de violență generalizată decât situația excepțională menționată anterior, coroborat cu situația personală și individuală a unui solicitant, poate duce la concluzia că există motive serioase și întemeiate de a crede că un solicitant trimis în țara respectivă sau în regiunea în cauză este expus unui risc de a suferi amenințările menționate în această parte a articolului?

În cazul unui răspuns afirmativ la a doua întrebare:

Trebuie folosită, în acest context, o scară progresivă cu o diferențiere în privința gradelor posibile de violență generalizată și a măsurii corespunzătoare pe care o are situația individuală? Care sunt circumstanțele personale și individuale care pot avea un rol în evaluarea autorității decizionale și a instanței naționale?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:

Prevederile articolului 15 din Directiva privind calificarea sunt considerate respectate atunci când unui solicitant aflat într-o situație în care există un nivel de violență generalizată mai puțin ridicat decât în situația extraordinară menționată, care poate demonstra că este afectat în mod specific, ca urmare a unor elemente proprii situației sale personale (printre altele), i se acordă protecție subsidiară numai în temeiul articolului 15 partea introductivă și litera (a) sau (b) din această Directiva privind calificarea?

____________

1 Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (JO 2011, L 337, p. 9).

2 Curtea EDO, 17 iulie 2008, CE:ECHR:2008:07l7JUDO02590407.