Language of document :

11. märtsil 2021 esitatud hagi – Poola Vabariik versus Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu

(kohtuasi C-157/21)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Poola Vabariik (esindaja: B. Majczyna)

Kostjad: Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

tervikuna tühistada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2020. aasta määrus (EL, Euratom) 2020/2092, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks1 ;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt ja Euroopa Liidu Nõukogult.

Väited ja peamised argumendid

1. Väide, et määrusel 2020/2092 puudub kehtiv õiguslik alus.

Poola väidab, et ELTL artikli 322 lõike 1 punkti a alusel antud määrus ei saa sätestada „õigusriigi“ mõistet sisustavate põhimõtete rikkumise koosseisu ega anda komisjonile ja nõukogule voli tuvastada, et liikmesriigid on neid põhimõtteid rikkunud ning sellest tulenevalt voli võtta rakendusaktidega meetmeid liidu eelarve kaitsmiseks. Poola lisab selle kohta, et niisugune kord ei vasta tingimusele, mida tingimuslikkuse kord peab täitma, ning et seetõttu on tegemist korraga, mis on mõeldud kehtestama liikmesriikidele sanktsioone neil aluslepingu järgi lasuvate kohustuste täitmata jätmise eest.

2. Teise võimalusena, kui Euroopa Kohus peaks leidma, et liidu seadusandja oli pädev määrust 2020/2092 vastu võtma, siis väide, et määruse õiguslik alus oli väär.

3. Teise võimalusena, kui Euroopa Kohus peaks leidma, et liidu seadusandja oli pädev määrust 2020/2092 vastu võtma, siis väide, et rikuti protokolli nr 2 subsidiaarsuse põhimõtte ja proportsionaalsuse põhimõtte rakendamise kohta.

4. Väide, et rikuti ELTL artiklit 296, sest määruse 2020/2092 ettepanekus puudus piisav põhjendus.

5. Väide, et rikuti ELL artiklit 7.

Poola väidab, et määrusega 2020/2092 kehtestatakse uus mehhanism, mida ei ole aluslepingutes ette nähtud, ja mis on mõeldud selle kontrollimiseks, kas liikmesriigid järgivad õigusriigi põhimõtet – Poola sõnul on selle tagajärjed samaväärsed aluslepingute muutmisega. Lisaks, kuivõrd määrusega 2020/2092 kehtestatud korra eesmärk kattub ELL artiklis 7 sätestatud korra eesmärkidega, siis toob määrus 2020/2092 kaasa ELL artiklis 7 sätestatud korrast möödamineku, seades selle jätkuva rakendamise küsimuse alla ja võttes sellelt isegi sisu.

6. Väide, et rikuti ELTL artikli 269 esimest lõiku, sest „õigusriigi“ kui ELL artiklis 2 sisalduva esmase õiguse mõiste sisu määratleti teisese õiguse aktis, s.o määruses 2020/2092.

7. Väide, et rikuti ELL artikli 4 lõiget 1 ja lõike 2 teist lauset ning ELL artikli 5 lõiget 2.

See väide täiendab esimeses väites esitatud argumente. Poola märgib, et sätestades määruses 2020/2092 mehhanismi õigusriigi põhimõtte järgimise kontrolliks, rikkus liidu seadusandja pädevuse andmise põhimõtet, mis on ette nähtud ELL artikli 4 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 2. Lisaks väidab Poola, et liidu seadusandja jättis täitmata tal ELL artikli 4 lõike 2 teise lause alusel oleva kohustuse austada riigi põhifunktsioone, sh riigi territoriaalse terviklikkuse tagamist, avaliku korra säilitamist ja riigi julgeoleku kaitsmist.

8. Väide, et rikuti liikmesriikide võrdse kohtlemise põhimõtet (ELL artikli 4 lõike 2 esimene lause).

Poola väidab, et määruse sätted ei taga, et selle tuvastamisele, et õigusriigi põhimõtet on rikutud, eelneks „põhjalik kvalitatiivne hindamine“, mis on objektiivne, erapooletu ja aus. Poola märgib lisaks, et kord liidu eelarve kaitseks meetmete võtmiseks diskrimineerib selgelt ja otseselt väikesi ja keskmise suurusega liikmesriike, võrreldes suurte liikmesriikidega.

9. Väide, et rikuti õiguskindluse põhimõtet.

Poola toob esile, et määruse 2020/2092 sätted, eelkõige artiklis 3 ja artikli 4 lõikes 2 õigusriigi põhimõtete rikkumise hindamise tingimuste kohta ettenähtu, ei täida selguse ja täpsuse nõudeid.

10. Väide, et rikuti proportsionaalsuse põhimõtet (ELL artikli 5 lõige 4).

11. Väide, et kuritarvitati võimu, sest kehtestati kord, mille tegelik eesmärk ei ole liidu eelarve kaitsmine, vaid möödaminek esiteks menetluslikest nõuetest, mis peavad olema täidetud ELL artiklis 7 sätestatud menetluse alustamiseks, ja teiseks sisulistest nõuetest, mis peavad olema täidetud ELTL artiklis 258 sätestatud menetluse alustamiseks.

____________

1 ELT L 2020, 433I, lk 1.