Language of document :

2021 m. balandžio 2 d. Europos Komisijos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2021 m. sausio 27 d. Bendrojo Teismo (trečioji išplėstinė kolegija) priimto sprendimo byloje T-699/17, Lenkijos Respublika / Europos Komisija

(Byla C-207/21 P)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Apeliantė: Europos Komisija, atstovaujama R. Tricot, Ł. Habiak, K. Herrmann, C. Valero

Kitos proceso šalys: Lenkijos Respublika, Vengrija, Bulgarijos Respublika, Belgijos Karalystė, Švedijos Karalystė, Prancūzijos Respublika

Apeliantės reikalavimai

–    Panaikinti visą 2021 m. sausio 27 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-699/17, Lenkijos Respublika / Europos Komisija.

–    Atmesti Lenkijos Respublikos pirmąjį ieškinio byloje T-699/17 pagrindą.

–    Grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis išnagrinėtų ieškinio 2–5 pagrindus, kurie nebuvo apsvarstyti pirmojoje instancijoje;

ir

Bylinėjimosi pirmojoje instancijoje ir šioje apeliacinėje byloje išlaidų klausimą išnagrinėti sprendime, kuriuo bus išspręsta byla.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisijos nuomone, Bendrojo Teismo sprendimas byloje T-699/17 turi būti panaikintas, nes jame padaryta teisės klaidų, kurios lemia ESS 16 straipsnio 4 ir 5 dalių pažeidimą.

Pirma, skundžiamo sprendimo 40 ir 41 punktuose padaręs prielaidą, kad Protokolo Nr. 36 3 straipsnio 2 dalyje suteikimas valstybėms narėms teisės reikalauti, kad būtų balsuojama kvalifikuota balsų dauguma remiantis principais, apibrėžtais šio protokolo 3 straipsnio 3 dalyje (Nicos sutarties principai), turi galioti ir 2017 m. kovo 31 d., kada pasibaigia pereinamasis laikotarpis, Bendrasis Teismas pažeidė ESS 16 straipsnio 5 dalyje numatytus aiškiai apibrėžtus pereinamojo laikotarpio laiko rėmus. Be to, jis pažeidė bendrą kvalifikuotos daugumos apibrėžtį, kuri Lisabonos sutartimi buvo įrašyta į ESS 16 straipsnio 4 straipsnį, galioja nuo 2014 m. lapkričio 1 d. ir padidina demokratinį legitimumą balsuojant Taryboje ir komitete, įkurtame pagal Direktyvos 2010/75/ES1 75 straipsnį. Taip Bendrasis Teismas apribojo neribotą tos bendros apibrėžties veiksmingumą.

Antra, skundžiamo sprendimo 48 ir 50 punktuose plačiai aiškindamas ESS 16 straipsnio 5 dalyje ir Protokolo Nr. 36 3 straipsnio 2 dalyje nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos taikymą laiko atžvilgiu, Bendrasis Teismas nesilaikė suformuotos jurisprudencijos dėl griežto pereinamųjų nuostatų aiškinimo.

Trečia, nepaisant skundžiamo sprendimo 53, 54 ir 55 punktuose pateiktų teiginių, Bendrojo Teismo atliktas Protokolo Nr. 36 3 straipsnio 2 dalies aiškinimas pažeidė teisinio saugumo principą, nes Nicos sutartimi nustatytos ir Protokolo Nr. 36 3 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos nuostatos dėl kvalifikuotos daugumos taikymą pasidaro sunku numatyti ir jis tampa neapibrėžtas laiko atžvilgiu.

____________

1 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010, p. 17).