Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Okrazhen sad Burgas (Bulgarien) den 31. marts 2021 – straffesag mod »DELTA STROY 2003« EOOD

(Sag C-203/21)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Okrazhen sad Burgas

Tiltalt i straffesagen

»DELTA STROY 2003« EOOD

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 4 og 5 i rammeafgørelse 2005/212/RIA og artikel 49 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fortolkes således, at de ikke er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter den nationale ret i en sag som hovedsagen kan idømme en juridisk person en sanktion for en konkret kriminel handling, som endnu ikke er blevet fastslået, eftersom den er genstand for en parallel straffesag, der ikke er endeligt afsluttet?

Skal artikel 4 og 5 i rammeafgørelse 2005/212/RIA og artikel 49 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fortolkes således, at de ikke er til hinder for en medlemsstats lovgivning, hvorefter den nationale ret i en sag som hovedsagen kan idømme en juridisk person en straf, idet retten fastsætter denne sanktion til værdien af det udbytte, der ville være blevet opnået ved en konkret kriminel handling, som endnu ikke er blevet fastslået, eftersom den er genstand for en parallel straffesag, der ikke er endeligt afsluttet?

____________