Language of document :

Преюдициално запитване от Korkein oikeus (Финландия), постъпило на 29 март 2021 г. — Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV/MySoda Oy

(Дело C-197/21)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Korkein oikeus

Страни в главното производство

Ищци: Soda-Club (CO2) SA и SodaStream International BV

Ответник: MySoda Oy

Преюдициални въпроси

Прилагат ли се т. нар. критерии Bristol-Myers Squibb1 , разработени в практиката на Съда относно преопаковането и преетикетирането в случаи на паралелен внос, и по-специално т. нар. условие за необходимост и в случай на преопаковане или преетикетиране на продукти, пуснати на пазара в държава членка от притежателя на марката или с негово съгласие, с цел препродажба в същата държава членка?

Когато при пускането на съдържащата въглероден диоксид бутилка на пазара притежателят на марката е поставил върху тази бутилка марката си, която е както обозначена върху етикета на бутилката, така и гравирана върху гърлото на бутилката, прилагат ли се посочените по-горе критерии Bristol-Myers Squibb, и по-специално т.нар. условие за необходимост и в случая, когато трето лице с цел препродажба отново пълни бутилката с въглероден диоксид, премахва от бутилката оригиналния етикет и го заменя с етикет, върху който фигурира собственият му знак, като същевременно марката на лицето, пуснало бутилката на пазара, продължава да е видима върху гравюрата, разположена на гърлото на бутилката?

Може ли в описаното по-горе положение да се застъпва становището, че премахването и замяната на съдържащия марката етикет по принцип застрашава функцията на марката като доказателство за произхода на бутилката, или с оглед на приложимостта на условията за преопаковане и преетикетиране е от значение обстоятелството, че

–    следва да се приеме, че съответните потребители считат, че етикетът указва единствено произхода на въглеродния диоксид (и следователно — предприятието за пълнене на бутилката); или

–    следва да се приеме, че съответните потребители считат, че етикетът поне отчасти указва и произхода на бутилката?

Доколкото премахването и замяната на етикета на бутилките за CO2 следва да се преценява с оглед на условието за необходимост, може ли случайно повреждане или отлепяне на етикетите, поставени на бутилките, пуснати на пазара от притежателя на марката, или премахването и замяната им от преходно предприятие за пълнене на бутилки да представлява обстоятелство, поради което редовната замяна на етикетите с етикет на предприятието за пълнене на бутилки да трябва да се счита за необходима за пускането на отново напълнените бутилки на пазара?

____________

1 Решение на Съда от 11 юли 1996 г. (съединени дела C-427/93, C-429/93 и C-436/93, Bristol-Myers Squibb и др., EU:C:1996:282).