Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesfinanzgericht (Austria) 30. märtsil 2021 – DN versus Finanzamt Österreich

(kohtuasi C-199/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesfinanzgericht

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: DN

Vastustaja: Finanzamt Österreich

Eelotsuse küsimused

Esimene küsimus

Esimene küsimus, mis esitatakse koos teise küsimusega

Kas määruse (EÜ) nr 883/20041 , mida on muudetud määrusega (EL) nr 465/2012,2 artikli 67 teises lauses sisalduvat väljendit „pensioni suhtes pädev liikmesriik“ tuleb tõlgendada nii, et selle all on mõeldud iga liikmesriiki, kes varem oli töökohariigina pädev andma perehüvitisi ja nüüd on kohustatud maksma vanaduspensioni, kuna töötaja on tema territooriumil kasutanud õigust vabalt liikuda?

Teine küsimus

Kas määruse nr 883/2004 artikli 68 lõike 1 punkti b alapunktis ii sisalduvat väljendit „pensionite saamise alusel saadavad õigused“ tuleb tõlgendada nii, et õigus perehüvitisele omandati pensioni saamise alusel ka juhul, kui esiteks liidu õiguse VÕI liikmesriigi õiguse sätted näevad perehüvitise andmise tingimusena ette pensioni saamise ja teiseks on pensioni saamise tingimus lisaks ka tegelikult faktiliselt täidetud, millest tulenevalt ei ole „pelk pensioni saamine“ hõlmatud määruse nr 883/2004 artikli 68 lõike 1 punkti b alapunktiga ii ja asjaomane liikmesriik ei ole liidu õiguse kohaselt „pensioni suhtes pädev liikmesriik“?

Kolmas küsimus, mis esitatakse alternatiivina esimesele ja teisele küsimusele juhuks, kui mõiste „pensioni suhtes pädev liikmesriik“ tõlgendamiseks on piisav mis tahes pensioni saamine:

Kas juhul, kui isik saab vanaduspensioni, mille saamise õigus tuleneb võõrtöötajaid käsitlevate määruste kohaldamisest või eelnevast töötamisest liikmesriigis ajavahemikul, mil ainult elukohariik või kumbki asjaomane riik ei olnud Euroopa Liidu ega Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik, tuleb Euroopa Kohtu 12. juuni 1980. aasta otsusest Laterza (733/79) lähtudes mõista määruse nr 883/2004 artikli 68 lõike 2 teise lause teises pooles sisalduvat väljendit „seda summat ületava summa puhul antakse vajadusel diferentseeritud lisahüvitist“ nii, et liidu õigusega nähakse ka pensioni saamise korral ette perehüvitis suurimas võimalikus summas?

Neljas küsimus

Kas määruse nr 987/20093 artikli 60 lõike 1 kolmandat lauset tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus 1967. aasta perehüvitiste seaduse (Familienlastenausgleichsgesetz, FLAG 1967) § 2 lõige 5, mille alusel on lahutuse korral peretoetuse ja maksusoodustuse vormis lapsetoetuse saamise õigus majapidamist juhtinud vanemal niikaua, kuni täisealine ja õppiv laps elab tema leibkonnas, kuid kes ei esitanud asjaomast taotlust elukohariigis ega pensioni suhtes pädevas liikmesriigis, mille tulemusel saab teine vanem, kelle elukoht on Austrias, kes on pensionär ja kes last tegelikult ülal peab, taotleda vahetult määruse nr 987/2009 artikli 60 lõike 1 kolmandale lausele tuginedes peretoetust ja maksusoodustuse vormis lapsetoetust selle liikmesriigi asutuselt, kelle õigusnormid kuuluvad esmajärjekorras kohaldamisele?

Viies küsimus, mis esitatakse koos neljanda küsimusega

Kas määruse nr 987/2009 artikli 60 lõike 1 kolmandat lauset tuleb lisaks tõlgendada nii, et selleks, et liidus töötanud töötaja saaks perehüvitist käsitlevas menetluses menetlusosalise staatuse, on nõutav, et ta tagab põhiosas ülalpidamise määruse nr 883/2004 artikli 1 punkti i alapunkti 3 tähenduses?

Kuues küsimus

Kas määruse nr 987/2009 artiklis 60 liikmesriikide dialoogi vormis tehtava koostöö kohta sätestatut tuleb tõlgendada nii, et asjaomaste liikmesriikide asutused peavad seda korda lisaks perehüvitiste andmisele järgima ka perehüvitiste tagasinõudmisel?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta (ELT 2004, L 166, lk 1, ja parandus ELT 2004, L 200, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 72).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 465/2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ja määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord (ELT 2012, L 149, lk 4).

3     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord (ELT 2009, L 284, lk 1).