Language of document :

Žaloba podaná 17. februára 2011 - Strohm/Komisia

(vec F-14/11)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Andreas Strohm (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: J. Schlenker, M. Heimburger, R. Bakker, U. Thanner, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej o odmietnutí prevzatia 100 % liečebných nákladov vynaložených na dentálne ošetrenie

Návrhy žalobcu

Žalobca navrhuje

zrušiť zúčtovania z 1. júna 2010, číslo listu 10003157, zo 4. júna 2010, číslo listu 10003164 a z 25. novembra 2010, číslo listu 10003383, ako aj rozhodnutia o povolení č. 100525302817 zo 4. júna 2010 a č. 100525302817 z 11. júna 2010, a uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 4 251,49 eura a úroky z omeškania vo výške 5 %,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________