Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 28 септември 2011 г. - Hecq/Комисия

(Дело F-12/11)1

(Публична служба - Професионално заболяване - Инвалидизиране - Искане за възобновяване на професионалната дейност - Искане за обезщетение за вреди и загуби)

Език на производството:френски

Страни

Жалбоподател: Hecq (Chaumont-Gistoux, Белгия) (представител: адв. L. Vogel, avocat)

Ответник: Комисия (представители: г-н J. Currall и г-н D. Martin)

Предмет

Жалба за отмяна на мълчаливия отказ по искането на жалбоподателя да възобнови своята професионална дейност и да му се изплати изцяло неговото възнаграждение на длъжностно лице, изчислено от 1 август 2003 г., заедно с обезщетение за вредите и загубите, двете увеличени с мораторни лихви при годишен лихвен процент от 7 %, считано от 1 август 2003 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Г-н Hecq понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 113, 9.4.2011 г., стр. 22.