Language of document :

Žaloba podaná 22. apríla 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-17/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: A. Blot, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej o nepredĺžení zmluvy zmluvného zamestnanca žalobkyne

Návrhy žalobkyne

predovšetkým zrušiť rozhodnutie o nepredĺžení zmluvy zmluvného zamestnanca žalobkyne tak, ako implicitne vyplýva z oznámenia z 28. apríla 2010 a v prípade potreby z rozhodnutia orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy, ktorý zamietol sťažnosť,

následne opätovne prijať žalobkyňu do zamestnania,

zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy, ktorá bola predbežne stanovená na 27 000 eur ako náhrada majetkovej ujmy, zvýšenej o zákonnú sadzbu úrokov z omeškania platnú ku dňu prijatia rozsudku,

zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy, ktorá bola predbežne a ex aequo et bono stanovená na 15 000 eur (pätnásťtisíc eur) ako náhrada nemajetkovej ujmy, zvýšenej o zákonnú sadzbu úrokov z omeškania platnú ku dňu prijatia rozsudku,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________