Language of document :

Talan väckt den 22 april 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-17/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten A. Blot)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte förnya sökandens avtal om kontraktsanställning.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

i första hand ogiltigförklara beslutet att inte förnya sökandens avtal om kontraktsanställning, såsom det underförstått framgår av skrivelsen av den 28 april 2010, och i den mån det är nödvändigt det beslut som fattats av den myndighet som har behörighet att sluta anställningsavtal (AHCC) att avslå klagomålet,

följaktligen återinsätta sökanden i tjänst,

förplikta kommissionen att utge ersättning till ett belopp som preliminärt fastställs till 27 000 euro för den materiella skada som sökanden lidit, jämte dröjsmålsränta enligt lag från och med det datum då dom avkunnas,

förplikta kommissionen att utge ersättning till ett belopp som preliminärt och i enlighet med rätt och billighet (ex aequo et bono) fastställs till 15 000 euro (femton tusen euro) för den ideella skada som sökanden lidit, jämte dröjsmålsränta enligt lag från och med det datum då dom avkunnas, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________