Language of document : ECLI:EU:F:2011:106

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
(втори състав)


7 юли 2011 година


Дело F-19/11


Mario Galvan

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Лица, които искат да им се признае качеството на длъжностно лице или служител на Европейския съюз — Иск — Явна недопустимост — Неспазване на досъдебната процедура“

Предмет:      Искова молба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим по отношение на Договора за Евратом съгласно член 106а от последния, с която г‑н Galvan, служител на Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l., иска от Съда на публичната служба да му признае качеството на договорно нает служител на Комисията, и по-конкретно на Съвместния изследователски център (JRC), и в резултат на това да осъди Комисията да му изплати възнагражденията и другите парични облаги, на които би имал право в това си качество, както и обезщетение за претърпените вреди

Решение:      Отхвърля иска като явно недопустим. Ищецът понася направените от него съдебни разноски.


Резюме

Длъжностни лица — Иск — Условия за допустимост — Спазване на предварителната административна процедура

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

В системата от правни средства за защита, уредена в членове 90 и 91 от Правилника, жалбата пред Съда на публичната служба, от една страна, трябва да бъде насочена срещу увреждащ акт под формата на решение на органа по назначаването (ОН) или органа, оправомощен да сключва договори (ООСД), или на отказ на един от тези органи да приеме предвидена в Правилника мярка и от друга страна, е допустима само ако заинтересованото лице е сезирало преди това ОН или ООСД с административна жалба съгласно член 90, параграф 2 от Правилника и последната е била отхвърлена изрично или мълчаливо. Освен това, в случай че длъжностно лице или служител, и дори външно за институцията лице, иска от администрацията да вземе решение спрямо него, предварителната административна процедура започва по молба на основание член 90, параграф 1 от Правилника, с която заинтересованото лице приканва ОН или ООСД да вземе исканото решение, като отказът да се уважи тази молба, подлежи на обжалване по административен ред.

(вж. точка 12)