Language of document : ECLI:EU:F:2011:106

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(druga izba)

z dnia 7 lipca 2011 r.

Sprawa F-19/11

Mario Galvan

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Osoba żądająca przyznania jej statusu urzędnika lub pracownika Unii Europejskiej – Skarga – Oczywista niedopuszczalność – Niedopełnienie wymogów postępowania poprzedzającego wniesienie skargi

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której M. Galvan, pracownik najemny zatrudniony w Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l., żąda przyznania mu przez Sąd statusu członka personelu kontraktowego Komisji, a konkretnie Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) i w związku z tym zasądzenia od Komisji wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń należnych mu z racji posiadania tego statusu, a także odszkodowania za szkodę, którą jakoby poniósł.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Skarżący pokrywa własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Przesłanki dopuszczalności – Dochowanie wymogów postępowania poprzedzającego wniesienie skargi

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

W systemie środków prawnych określonych w art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego, po pierwsze, skarga do Sądu do spraw Służby Publicznej musi być skierowana przeciwko aktowi niekorzystnemu będącemu bądź to decyzją organu powołującego lub organu upoważnionego do zawierania umów, bądź to zaniechaniem przez któryś z wymienionych organów podjęcia wymaganych regulaminem pracowniczym środków. Po drugie, tego rodzaju skarga jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy zainteresowany złoży uprzednio do organu powołującego lub organu upoważnionego do zawierania umów zażalenie na akt niekorzystny zgodnie z art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego oraz gdy zażalenie to zostanie oddalone w sposób wyraźny lub dorozumiany. Ponadto w razie gdy urzędnik lub pracownik, czy wręcz osoba spoza instytucji, pragnie uzyskać od administracji podjęcie w swojej sprawie decyzji, uprzednie postępowanie administracyjne należy wszcząć w drodze wniosku w rozumieniu art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego o wydanie żądanej decyzji, skierowanego przez zainteresowanego do organu powołującego lub organu upoważnionego do zawierania umów, zaś odrzucenie takiego wniosku może następnie być przedmiotem zażalenia.

(zob. pkt 12)