Language of document : ECLI:EU:F:2011:105

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (toinen jaosto)

7 päivänä heinäkuuta 2011

Asia F-18/11

Pasqualino Zaffino

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Henkilö, joka vaatii Euroopan unionin virkamiehen tai toimihenkilön asemaa – Kanne – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen – Oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn noudattamatta jättäminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Pasqualino Zaffino, joka on Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l:n työntekijä, vaatii virkamiestuomioistuinta lähinnä toteamaan, että hän on komission ja erityisesti yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) sopimussuhteisen työntekijän asemassa, ja täten velvoittamaan komission maksamaan palkan ja muut taloudelliset edut, jotka hänelle olisi pitänyt tässä asemassa maksaa, sekä korvauksia vahingosta, jonka hän väittää kärsineensä.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Tutkittavaksi ottamisen edellytykset – Oikeudenkäyntiä edeltävän hallinnollisen menettelyn noudattaminen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklalla käyttöön otetussa muutoksenhakukeinojen järjestelmässä virkamiestuomioistuimessa nostettu kanne on kohdistettava asianomaiselle vastaiseen toimenpiteeseen, joka muodostuu joko nimittävän viranomaisen tai työsopimusten tekemistä varten toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä, tai siitä, ettei jompi kumpi näistä viranomaisista toteuta henkilöstösäännöissä edellytettyä toimenpidettä. Toisaalta tässä järjestelmässä tällainen kanne voidaan ottaa tutkittavaksi vain jos asianomainen henkilö on ennalta saattanut nimittävän viranomaisen tai työsopimusten tekemistä varten toimivaltaisen viranomaisen käsiteltäväksi hänelle vastaista toimenpidettä koskevan valituksen henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja jos tästä valituksesta on tehty nimenomainen tai implisiittinen hylkäämispäätös. Lisäksi silloin kun virkamies tai toimihenkilö tai jopa toimielimen ulkopuolinen henkilö pyrkii saamaan hallintoa toteuttamaan häntä koskevan päätöksen, oikeudenkäyntiä edeltävä hallinnollinen menettely on aloitettava niin, että asianomainen henkilö esittää henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdan mukaisen vaatimuksen, jossa hän kehottaa nimittävää viranomaista tai työsopimuksen tekemistä varten toimivaltaista viranomaista tekemään päätöksen, minkä jälkeen tämän vaatimuksen hylkäämisestä on mahdollista valittaa.

(ks. 12 kohta)