Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 19 септември 2011 г. — Mariën/ЕСВД

(Дело F-15/11)1

Език на производството: английски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 139, 7.5.2011 г., стр. 30 и 31.