Language of document : ECLI:EU:F:2010:79

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (δεύτερο τμήμα)

της 8ης Ιουλίου 2010

Υπόθεση F‑67/06

Christophe Lesniak

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Διορισμός — Έκτακτοι υπάλληλοι που διορίστηκαν ως μόνιμοι υπάλληλοι — Υποψήφιοι περιληφθέντες σε εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων διαγωνισμού δημοσιευθέντος πριν από τη θέση σε ισχύ του νέου ΚΥΚ — Μεταβατικοί κανόνες για την κατάταξη σε βαθμό κατά την πρόσληψη — Κατάταξη σε βαθμό κατ’ εφαρμογή των λιγότερο ευνοϊκών νέων κανόνων — Άρθρο 5, παράγραφος 4, και άρθρο 12, παράγραφος 3, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ με την οποία ο C. Lesniak ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2005, περί διορισμού του ως δοκίμου υπαλλήλου διοικήσεως, καθόσον με την απόφαση αυτή κατατάχθηκε στον βαθμό A*6, κλιμάκιο 2.

Απόφαση: Απορρίπτει την προσφυγή. Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διορισμός σε βαθμό — Θέσπιση νέας διάρθρωσης σταδιοδρομιών με τον κανονισμό 723/2004 — Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την κατάταξη σε βαθμό

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων, άρθρο 31 § 1· παράρτημα XIII, άρθρα 5 §§ 2 και 4, 12 § 3 και 13 § 1· κανονισμός 723/2004 του Συμβουλίου)

2.      Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διορισμός σε βαθμό — Θέσπιση νέας διάρθρωσης σταδιοδρομιών με τον κανονισμό 723/2004 — Μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την κατάταξη σε βαθμό

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων, παράρτημα XIII, άρθρο 5 § 4· κανονισμός 723/2004 του Συμβουλίου)

1.      Το άρθρο 5, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ αφορά όσους έκτακτους υπαλλήλους έχουν περιληφθεί σε «πίνακα υποψηφίων ικανών να μεταφερθούν σε άλλη κατηγορία» καθώς και όσους έχουν περιληφθεί σε «πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων εσωτερικού διαγωνισμού». Μολονότι ο διαγωνισμός για τη «μεταφορά σε άλλη κατηγορία» συνιστά και αυτός, ως εκ της φύσεώς του, εσωτερικό διαγωνισμό, εντούτοις, η εν λόγω διάταξη πρέπει να ερμηνεύεται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η πρακτική της αποτελεσματικότητα, και να αποφεύγεται, κατά το μέτρο του δυνατού, οποιαδήποτε ερμηνεία από την οποία να προκύπτει ότι η διάταξη αυτή είναι περιττή. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο νομοθέτης, χρησιμοποιώντας τον όρο «εσωτερικός διαγωνισμός», εννοεί τους γνωστούς ως διαγωνισμούς για μονιμοποίηση αντικείμενο των οποίων είναι να καταστήσουν δυνατό τον διορισμό ως μόνιμων υπαλλήλων όσων υπαλλήλων έχουν ήδη αποκτήσει ορισμένη πείρα εντός του οργάνου και αποδεικνύουν ότι είναι ικανοί για την κατάληψη των προς κάλυψη θέσεων, τηρουμένων όλων των διατάξεων περί προσωπικού που διέπουν την πρόσβαση στο σώμα των δημοσίων υπαλλήλων της Ένωσης. Η ερμηνεία αυτή ενισχύεται από το γράμμα του άρθρου 5, παράγραφος 2, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, το οποίο αφορά μόνο τους υπαλλήλους που έχουν περιληφθεί σε «πίνακα υποψηφίων ικανών να μεταφερθούν σε άλλη κατηγορία» και δεν αναφέρεται σε υπαλλήλους που έχουν περιληφθεί σε «πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων εσωτερικού διαγωνισμού». Μια τέτοια αναφορά θα στερούνταν νοήματος, εφόσον δεν τίθεται ζήτημα μονιμοποιήσεως για τους μόνιμους υπαλλήλους.

Για την εφαρμογή του άρθρου 5, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, απαιτείται η μεταφορά από «παλαιά κατηγορία» σε «νέα κατηγορία», είτε κατόπιν διαγωνισμού με βάση τα αποτελέσματα του οποίου καταρτίζεται «πίνακας υποψηφίων ικανών να μεταφερθούν σε άλλη κατηγορία» είτε κατόπιν εσωτερικού διαγωνισμού για μονιμοποίηση με βάση τα αποτελέσματα του οποίου πραγματοποιείται η εν λόγω μεταφορά σε άλλη κατηγορία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο νομοθέτης, κατά την άσκηση της ευρείας διακριτικής του ευχέρειας σε ζητήματα τόσο μεταβατικών ρυθμίσεων όσο και κριτηρίων κατατάξεως, παρεξέκλινε από τον γενικό κανόνα περί κατατάξεως των νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων τον οποίο καθιερώνει το άρθρο 31, παράγραφος 1, του ΚΥΚ, όπως αυτό συμπληρώνεται με το άρθρο 12, παράγραφος 3, ή με το άρθρο 13, παράγραφος 1, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, όσον αφορά τους επιτυχόντες που έχουν εγγραφεί σε πίνακα ικανότητας προ της 1ης Μαΐου 2006 και προσελήφθησαν, αντιστοίχως, μεταξύ της 1ης Μαΐου 2004 και της 30ής Απριλίου 2006, και μετά την 30ή Μαΐου 2006, παρέχοντας το πλεονέκτημα της κατατάξεως σε βαθμό διαφορετικό από τον καθοριζόμενο στην προκήρυξη του διαγωνισμού μόνο σε όσους υπαλλήλους έχουν προσληφθεί ως δόκιμοι υπάλληλοι, έχουν αποκτήσει ορισμένη πείρα εντός του οργάνου και αποδεικνύουν, κατόπιν συμμετοχής στους προαναφερθέντες διαγωνισμούς, ότι είναι ικανοί να καταλάβουν θέση ανώτερης κατηγορίας.

(βλ. σκέψεις 50, 51, 54 και 55)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 6 Μαρτίου 1997, T‑40/96 και T‑55/96, de Kerros και Kohn-Bergé κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 1997, σ. I‑A‑47 και II‑135, σκέψεις 45 και 46· 12 Νοεμβρίου 1998, T-294/97, Carrasco Benítez κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 1998, σ. I‑A‑601 και II‑1819, σκέψη 51

2.      Ελλείψει συγκεκριμένης ενδείξεως περί του αντιθέτου, δεν υπάρχει λόγος να γίνει δεκτό ότι βούληση του νομοθέτη ήταν να επεκταθεί το πλεονέκτημα που παρέχει το άρθρο 5, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ στους επιτυχόντες σε γενικό διαγωνισμό, ο οποίος απευθύνεται σε υποψηφίους που δεν υπηρετούν στα όργανα της Ένωσης, ή στους υπαλλήλους και στο λοιπό προσωπικό, οι οποίοι μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό. Επιπλέον, δεν παρίσταται ανάγκη διασταλτικής ερμηνείας του άρθρου 5, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, υπό την έννοια ότι αυτό καλύπτει και τους επιτυχόντες σε γενικό διαγωνισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση του συνόλου των εκτάκτων υπαλλήλων που κρίθηκαν επιτυχόντες σε γενικό ή εσωτερικό διαγωνισμό. Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι όσοι έκτακτοι υπάλληλοι έχουν κριθεί επιτυχόντες σε διαγωνισμό που διοργανώθηκε για την κάλυψη θέσεων της κατηγορίας στην οποία ήδη υπηρετούν δεν τελούν σε παρόμοια κατάσταση με τους επιτυχόντες σε διαγωνισμό αντικείμενο ή συνέπεια του οποίου είναι η μεταφορά τους σε ανώτερη κατηγορία, πράγμα το οποίο αποτελεί καθοριστική εξέλιξη στη σταδιοδρομία τους. Το γεγονός ότι ο νομοθέτης, θεσπίζοντας το άρθρο 5, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, μερίμνησε ώστε οι εν λόγω έκτακτοι υπάλληλοι να μπορούν να προσληφθούν ως δόκιμοι υπάλληλοι με τον βαθμό με τον οποίο υπηρετούσαν εντός της παλαιάς κατηγορίας δεν έχει ως συνέπεια να εισάγει αυθαίρετη ή προδήλως απρόσφορη διαφοροποίηση από πλευράς του επιδιωκόμενου από τον νομοθέτη σκοπού σε σχέση με όσους έκτακτους υπαλλήλους προσελήφθησαν κατόπιν γενικού διαγωνισμού ως μόνιμοι υπάλληλοι στην κατηγορία στην οποία ανήκαν.

Επιπλέον, η διασταλτική ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ θα είχε ως συνέπεια να διακυβευτεί η ίση μεταχείριση των επιτυχόντων στον ίδιο διαγωνισμό οι οποίοι, κατά τη νομολογία, τελούν σε παρόμοια πραγματική και νομική κατάσταση μεταξύ τους και πρέπει, ελλείψει αντικειμενικών λόγων που να δικαιολογούν διαφοροποιήσεις, να τυγχάνουν της ίδιας μεταχειρίσεως, ιδίως όσον αφορά την κατάταξή τους. Εντούτοις, διαφορετική μεταχείριση με βάση το εάν η πρόσληψη πραγματοποιήθηκε προ ή μετά την έναρξη ισχύος της μεταρρυθμίσεως του ΚΥΚ μπορεί να δικαιολογηθεί αντικειμενικά από την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελευθερία του νομοθέτη της Ένωσης να επιφέρει ανά πάσα στιγμή τροποποιήσεις στον ΚΥΚ τις οποίες θεωρεί σύμφωνες με το συμφέρον της υπηρεσίας, έστω και εάν οι διατάξεις αυτές είναι λιγότερο ευνοϊκές από τις προϊσχύουσες.

(βλ. σκέψεις 59 έως 61)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: 5 Δεκεμβρίου 1974, 176/73, Van Belle κατά Συμβουλίου, Συλλογή τόμος 1974, σ. 557, σκέψη 8· 22 Δεκεμβρίου 2008, C‑443/07 P, Centeno Mediavilla κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 2008, σ. I‑10945, σκέψη 79

ΓΔΕΕ: 9 Ιουλίου 1997, T‑92/96, Monaco κατά Κοινοβουλίου, Συλλογή Υπ.Υπ. 1997, σ. I‑A‑195 και II‑573, σκέψη 55· 16 Μαρτίου 2004, T‑11/03, Afari κατά ΕΤΕ, Συλλογή Υπ.Υπ. 2004, σ. I‑A‑65 και II‑267, σκέψη 65· 11 Ιουλίου 2007, T‑58/05, Centeno Mediavilla κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή 2007, σ. II‑2523, σκέψη 86