Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Varhoven administrative sad (Bulgarien) den 22. februar 2022 – Balgarska telekomunikatsionna kompania EAD mod Direktor na Direktsia »Obzjalvane i danatjno-osiguritelna praktika« Sofia

(Sag C-127/22)

Processprog: bulgarsk

Den forelæggende ret

Varhoven administrative sad

Parter i hovedsagen

Kassationsappellant: Balgarska telekomunikatsionna kompania EAD

Kassationsindstævnt: Direktor na Direktsia »Obzjalvane i danatjno-osiguritelna praktika« Sofia

Præjudicielle spørgsmål

1.    Skal artikel 185, stk. 1, i direktiv 2006/112/EF 1 fortolkes således, at en frasortering af varer i form af afskrivning af aktiver eller lagerbeholdninger i den skatte- og afgiftspligtige persons regnskab som følge af den kendsgerning, at der ikke længere forventes nogen økonomisk nytteværdi af dem, fordi de f.eks. er slidte, fejlbehæftede eller uegnede eller ikke kan anvendes på en formålstjenlig måde, udgør en ændring af de elementer, som er taget i betragtning ved fastsættelsen af fradragsbeløbet vedrørende den moms, der allerede blev betalt ved købet af varerne, idet denne ændring er indtruffet efter indgivelsen af momsangivelsen som omhandlet i Zakon za danak varchu dobavenata stojnost (momsloven) og derfor medfører en forpligtelse til at regulere fradraget, hvis de frasorterede varer efterfølgende er blevet solgt som varer, der er anført i bilag 2, hvilket udgør en afgiftspligtig levering?

2.    Skal artikel 185, stk. 1, i direktiv 2006/112/EF fortolkes således, at en frasortering af varer i form af afskrivning af aktiver eller lagerbeholdninger i den skatte- og afgiftspligtige persons regnskab som følge af den kendsgerning, at der ikke længere forventes nogen økonomisk nytteværdi af dem, fordi de f.eks. er slidte, fejlbehæftede eller uegnede eller ikke kan anvendes på en formålstjenlig måde, udgør en ændring af de elementer, som er taget i betragtning ved fastsættelsen af fradragsbeløbet vedrørende den moms, der allerede blev betalt ved købet af varerne, idet denne ændring er indtruffet efter indgivelsen af momsangivelsen som omhandlet i momsloven og derfor medfører en forpligtelse til at regulere fradraget, hvis de frasorterede varer efterfølgende er blevet ødelagt og bortskaffet, og denne kendsgerning er blevet behørigt påvist eller godtgjort?

3.    Såfremt det første, det andet eller begge spørgsmål besvares bekræftende, skal artikel 185, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF da fortolkes således, at en frasortering af varer under de ovenfor anførte omstændigheder udgør et tilfælde af behørigt påvist eller godtgjort ødelæggelse eller tab af en vare, idet dette ikke medfører en forpligtelse til at regulere fradraget vedrørende den moms, der er blevet betalt i forbindelse med købet af varerne?

4.    Skal artikel 185, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF fortolkes således, at en regulering af fradraget i tilfælde af behørigt påvist eller godtgjort ødelæggelse eller tab af en vare kun kan undlades, hvis ødelæggelsen eller tabet er blevet forårsaget af begivenheder, som ligger uden for den skatte- og afgiftspligtige persons kontrol og ikke kunne have været forudset og undgået af denne?

5.    Såfremt det første, det andet eller begge spørgsmål besvares benægtende, er artikel 185, stk. 1, i direktiv 2006/112/EF da til hinder for en national bestemmelse såsom momslovens artikel 79, stk. 3, i den affattelse, der var gældende indtil den 31. december 2016, eller momslovens artikel 79, stk. 1, i den affattelse, der har været gældende siden den 1. januar 2017, som i forbindelse med frasorteringen af varer fastsætter en pligt til at regulere fradraget, selv hvis varerne efterfølgende er blevet solgt som afgiftspligtig levering af varer som omhandlet i bilag 2, eller hvis de er blevet ødelagt eller bortskaffet, og denne omstændighed er blevet behørigt påvist eller godtgjort?

____________

1     Rådets direktiv 2006/112/EF af 28.11.2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT 2006, L 347, s. 1).