Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Specializat Cluj (Romunija) 30. julija 2018 – AU/Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti

(Zadeva C-500/18)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Specializat Cluj

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: AU

Toženi stranki: Reliantco Investments LTD, Reliantco Investments LTD Limassol Sucursala Bucureşti

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali nacionalno sodišče pri razlagi izraza „majhni vlagatelj“ iz člena 4(1)(12) Direktive 2004/39/[ES]1 sme/mora uporabiti enaka merila za razlago kot za opredelitev pojma potrošnika iz člena 2(b) Direktive 93/13/EGS2 ?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen, pod katerimi pogoji se lahko torej „majhni vlagatelj“ v smislu Direktive 2004/[39/ES] v sporu, kakršen je spor o glavni stvari, sklicuje na položaj potrošnika?

3.    In zlasti, ali je to, da „majhni vlagatelj“ v smislu Direktive 2004/[39/ES] izvede veliko število trgovanj v sorazmerno kratkem času in vloži precejšen znesek denarja v finančne instrumente, kakršni so opredeljeni v členu 4 [(1)], točka 17, Direktive 2004/39/[ES], ustrezno merilo pri presoji, ali ima „majhni vlagatelj“ v smislu iste direktive položaj potrošnika?

4.    Ali nacionalno sodišče pri ugotavljanju lastne pristojnosti, glede na to, da mora ugotoviti, ali se v določenem primeru uporabljata člen 17(1)(c) ali člen 7, točka 2, Uredbe (EU) št. 1215/20123 , sme in/ali mora upoštevati materialnopravno podlago, ki jo uveljavlja tožeča stranka (izključno nepogodbena odgovornost) pri izpodbijanju pogojev, ki so po njenem mnenju nepošteni v smislu Direktive 93/13/EGS, zaradi česar naj bi se materialno pravo, ki se uporablja, določilo v skladu z Uredbo (ES) št. 864/2007 (Rim II)4 , ali je zaradi morebitne opredelitve tožeče stranke kot potrošnika materialnopravna podlaga njenega zahtevka nepomembna?

____________

1 Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 7, str. 263).

2 Direktiva Sveta 93/31/EGS z dne 14. junija 1993 o stojalih za dvokolesna motorna vozila (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 2, str. 67).

3 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 351, 2012, str. 1).

4

Uredba (ES) št. 864/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene obveznosti ( Rim II ) (UL L 199, 2007, str. 40).