Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Budapest Környéki Törvényszék (Madžarska) 28. aprila 2021 – WD/Agrárminiszter

(Zadeva C-273/21)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Budapest Környéki Törvényszék

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: WD

Tožena stranka: Agrárminiszter (minister za kmetijstvo, Madžarska)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 32(2)(a) in (b) Uredbe (EU) št. 1307/2013/EU1 razlagati tako, da je treba nepremičnino, ki je v registru nepremičnin opredeljena kot „letališče, izvzeto iz kmetijske obdelave“, in na kateri ne poteka nobena dejavnost v zvezi z letališčem, šteti za površino, ki se uporablja predvsem v kmetijske namene, če se na njej izvaja živinorejska kmetijska dejavnost?

____________

1 Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL 2013, L 347, str. 608).